درباره ما

خانه » درباره ما

رزومه صمد ولیزاده

تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۶۷۳۰۳۳ – ۰۰۹۸۳۱۵۸۰۸۶

WWW.SAMADVALIZADEH.COM

VALLZADEH022@GMAIL.COM

۱- لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه تبریز )دولتی(
۲- فوق لیسانس روانشناسی عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات
-۳ دکترای مدیریت فرهنگی از دانشگاه تهران
-۴ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی در رشته روانشناسی
-۵ عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
-۶ مولف و پدید آورنده ۵۲ عنوان کتاب در زمینه های علمی،فرهنگی و ورزشی
-۷ قدیمی ترین هیپنوتیست ایران با ۴۴ سال تجربه حرفه ای
-۸ عضو اتحادیه هیپنوتیزور های آمریکا
-۹ دارای گواهینامه هالستیک تراپی)پزشکی نوین( از انگلستان
-۱۴ متخصص انرژِی درمانی و چی کنگ
-۱۱ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقاتی سلامت خانواده عصر
-۱۲ دارای پروانه تخصصی اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
-۱۳ دارای مجوز تخصصی مشاوره و ازدواج از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
» مدیریت شکست عشقی « -۱۴ دارای گواهینامه پایان دوره مربی گری مهارت
» درمانگری نوین در اعتیاد « -۱۵ دارای گواهینامه پایان دوره مربی گری مهارت
» زوج درمانی شناختی رفتاری « -۱۶ دارای گواهینامه پایان دوره مربی گری مهارت
» مشاوره پیش از ازدواج « -۱۷ دارای گواهینامه پایان دوره مربی گری مهارت
» درمان شناختی رفتاری « -۱۸ دارای گواهینامه پایان دوره مربی گری مهارت
-۱۹ داای گواهینامه مجوز مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده
» مربیگری مهارت های ازدواج « -۲۴ دارای گواهینامه پایان دوره
از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران » درمان شناختی رفتاری « -۲۱ دارای گواهینامه شرکت در کارگاه تخصصی
-۲۲ برگزاری و سخنرانی در بیش از ۳۴۴ همایش در زمینه های موفقیت،مدیریت علمی، بهره وری،شادزیستن ارتباط،مثبت
اندیشی و … در سطح کشور در ادارات،دانشگاه ها و فرهنگسراها.
-۲۳ ارائه برنامه های متعدد در صدا و سیما مانند برنامه های :
شبکه پنج( (» در شهر «، » به خانه برمیگردیم «
شبکه های یک و دو( (» صبح زندگی «
شبکه جام جم ۱ و ۲ صدا و سیمای جمهوری (» مثبت اندیشی و زندگی « و برنامه های متعددرادیویی و ارائه برنامه
به مدت ۶ ماه » صبح به خیر هموطن « اسلامی ایران( برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به صورت هر روز صبح در برنامه
» روزگاران « -۲۴ مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه
» نگرش روز « -۲۵ مدیر مسئول موسسه علمی فرهنگی
» نگرش روز « -۲۶ مدیر مسئول انتشارات
.» پهلوان « -۲۷ سردبیر هفته نامه فرهنگی ورزشی
-۲۸ مربی روانشناس تیم ملی فدراسیون ورزش های رزمی و فدراسیون بولینگ و بیلیارد.
-۲۹ مشاور مدیر عامل شرکت اقتصادی نوسا.
-۳۴ مشاور مدیر عامل ذوب آهن اصفهان
-۳۱ ارائه سمینار های متعدد علمی و بهره وری در شرکت ها و کارخانجات مختلف کشور از جمله ظریف مصور،نوسا،اوسان
و

متأهل و دارای ۲ فرزند
۳۸۲۲۰۲۳۹۳۹۶ – تلفن تماس ۳۲۲۲۲۶۲۰۱۰۰
VALLZADEH022@GMAIL.COM
-۱ لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه تبریز )دولتی(
-۲ فوق لیسانس روانشناسی عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات
-۳ دکترای مدیریت فرهنگی از دانشگاه تهران
-۴ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی در رشته روانشناسی
-۵ عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
-۶ مولف و پدید آورنده ۵۲ عنوان کتاب در زمینه های علمی،فرهنگی و ورزشی
-۷ قدیمی ترین هیپنوتیست ایران با ۴۴ سال تجربه حرفه ای
-۸ عضو اتحادیه هیپنوتیزور های آمریکا
-۹ دارای گواهینامه هالستیک تراپی)پزشکی نوین( از انگلستان
-۱۴ متخصص انرژِی درمانی و چی کنگ
-۱۱ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقاتی سلامت خانواده عصر
-۱۲ دارای پروانه تخصصی اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
-۱۳ دارای مجوز تخصصی مشاوره و ازدواج از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
» مدیریت شکست عشقی « -۱۴ دارای گواهینامه پایان دوره مربی گری مهارت
» درمانگری نوین در اعتیاد « -۱۵ دارای گواهینامه پایان دوره مربی گری مهارت
» زوج درمانی شناختی رفتاری « -۱۶ دارای گواهینامه پایان دوره مربی گری مهارت
» مشاوره پیش از ازدواج « -۱۷ دارای گواهینامه پایان دوره مربی گری مهارت
» درمان شناختی رفتاری « -۱۸ دارای گواهینامه پایان دوره مربی گری مهارت
-۱۹ داای گواهینامه مجوز مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده
» مربیگری مهارت های ازدواج « -۲۴ دارای گواهینامه پایان دوره
از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران » درمان شناختی رفتاری « -۲۱ دارای گواهینامه شرکت در کارگاه تخصصی
-۲۲ برگزاری و سخنرانی در بیش از ۳۴۴ همایش در زمینه های موفقیت،مدیریت علمی، بهره وری،شادزیستن ارتباط،مثبت
اندیشی و … در سطح کشور در ادارات،دانشگاه ها و فرهنگسراها.
-۲۳ ارائه برنامه های متعدد در صدا و سیما مانند برنامه های :
شبکه پنج( (» در شهر «، » به خانه برمیگردیم «
شبکه های یک و دو( (» صبح زندگی «
شبکه جام جم ۱ و ۲ صدا و سیمای جمهوری (» مثبت اندیشی و زندگی « و برنامه های متعددرادیویی و ارائه برنامه
به مدت ۶ ماه » صبح به خیر هموطن « اسلامی ایران( برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به صورت هر روز صبح در برنامه
» روزگاران « -۲۴ مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه
» نگرش روز « -۲۵ مدیر مسئول موسسه علمی فرهنگی
» نگرش روز « -۲۶ مدیر مسئول انتشارات
.» پهلوان « -۲۷ سردبیر هفته نامه فرهنگی ورزشی
-۲۸ مربی روانشناس تیم ملی فدراسیون ورزش های رزمی و فدراسیون بولینگ و بیلیارد.
-۲۹ مشاور مدیر عامل شرکت اقتصادی نوسا.
-۳۴ مشاور مدیر عامل ذوب آهن اصفهان
-۳۱ ارائه سمینار های متعدد علمی و بهره وری در شرکت ها و کارخانجات مختلف کشور از جمله ظریف مصور،نوسا،اوسان
و